Upcoming events

Date Event Time Location
12/12/2018 下午茶(查) 主領: Esther Wang 02:00 pm Life Garden
12/14/2018 靈修 (劉偉陵傳道在線上分享保健靈糧, 查經: 約翰福音) 08:30 am 515-739-1541 (827780#)
12/14/2018 祈禱會 (為教會事工及親友和自己的需要禱告) 08:00 pm 教會課室
12/15/2018 路得團契 (討論: 聖經中的婦女- 主的母親馬利亞) 01:30 pm Lillian Lo 府上
12/15/2018 路得團契 (慶祝聖誕) 12:30 pm Lillian Lo 府上
12/20/2018 查經小組 (Winnie Chow 帶領: 約翰福音 8:31-59:w) 01:30 pm Winnie Chow 府上.
12/21/2018 以諾團契 (探索 -- 解開你信仰的疑惑 (劉志信 著)) 07:45 pm 教會課室